Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for samhandel med
Neotherm A/S, CVR-nr. 84411310, Centervej 18, 3600 Frederikssund
Gældende fra den 01-10-2021, erstatter tidligere versioner.

    • Almindelige betingelser
Salg og levering foretaget af Neotherm A/S (Neotherm) sker kun i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser. Disse betingelser gælder også, uden udtrykkelig nævnelse, for alle fremtidige handler med Neotherm.

Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt.

    • Tilbud
Afgiver Neotherm tilbud, der ikke angiver en særlig acceptfrist, bortfalder dette såfremt købers accept ikke er kommet frem til Neotherm senest 12 uger fra tilbuddets dato. Alle tilbud er uforbindende og bliver først gyldige med Neotherms skriftlige bekræftelse. Købers indkøbsbetingelser har ingen gyldighed, hvilket også gælder, selvom der ikke er fremsendt speciel indsigelse mod sådanne vilkår.

Aftaler bliver først forpligtende ved Neotherms skriftlige ordrebekræftelse eller ved Neotherms leverance, hvorved i sidstnævnte tilfælde ordrebekræftelsen erstattes af en faktura.

Erklæringer af og over for repræsentanter og rejsende får først gyldighed med Neotherms skriftlige bekræftelse.

    • Priser
Alle priser er i danske kroner og eksklusiv moms. Køber er indtil leveringen forpligtet til at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for Neotherm. Disse forøgede omkostninger drejer sig om ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte leverance.
Neotherm A/S påfører alle fakturaer et Miljø- og Energitillæg på 65,-kr.

    • Levering
Opgivne leveringstider er vejledende og fastsat efter Neotherms bedste skøn, og kan således ikke danne baggrund for erstatning. Neotherm er kun ansvarlig for forsinkelse, der skyldes grov uagtsomhed fra Neotherms side. Neotherm er uden ansvar for forsinkelser eller hindringer, som skyldes force majeure, jf. punkt 15, eller andre forhold uden for Neotherms kontrol.
Medmindre andet er aftalt sker levering EXW i henhold til INCOTERMS 2020. I dette tilfælde overgår risikoen for produktets hændelige undergang ved afhentning hos Neotherm.

Såfremt leveringen af et eller flere produkt(er) foretages af en fragtfører udpeget af Neotherm, overgår risikoen for produktets hændelige undergang ved leveringen til den aftalte leveringsadresse. Leveringen er betinget af, at aflæsningsstedet er tilgængeligt ad farbar vej. Køber er ansvarlig for, at der kan ske omgående aflæsning på den aftalte leveringsadresse. Køber afholder eventuelle meromkostninger, såfremt aflæsning ikke kan ske som forventet.

    • Produktinformation
Tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret af Neotherm før eller efter aftalens indgåelse, forbliver Neotherms ejendom og må ikke, hverken helt eller delvist, videregives uden Neotherms skriftlige tilladelse eller i øvrigt misbruges.

Oplysninger om produktinformation, herunder tegninger, specifikationer og lignende, samt andre detaljer afgivet af Neotherm, herunder i kataloger, reklamer eller salgsfremmende materiale, er ikke juridisk bindende og skal alene betragtes som vejledende.

Medmindre andet er aftalt, herunder særlige krav til kvalitet og kapacitet, vil alle produkter blive leveret som en almindelig handelsvare og uden ansvar for særlige kvalitetskrav.

Neotherm hverken garanterer eller indestår for, at leverede produkter egner sig til købers behov/anvendelse, eller at leverede produkter har særlige egenskaber. Det er derfor køber, der er ansvarlig for at sikre, at leverede produkter egner sig til købers behov/anvendelse, medmindre andet specifikt aftales.

    • Produktændringer
Neotherm forbeholder sig ret til løbende at foretage konstruktionsændringer og produktforbedringer. Neotherm er dog ikke forpligtet til at foretage sådanne ændringer på allerede leverede produkter.

    • Betaling
Betaling skal ske i henhold til forhandleraftale, tilbud eller ordrebekræftelse. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er Neotherm berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med 2,0 % pr. påbegyndt måned. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betalinger eller at foretage modregninger for modkrav, som køber måtte påberåbe sig, medmindre sådanne er accepteret af Neotherm.

    • Mangler og reklamation
Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det leverede, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, senest 8 dage efter leveringsdatoen, give Neotherm skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt der kan påvises mangler ved leverede varer, forbeholder Neotherm sig ret til, efter eget skøn, enten at udbedre manglen, kreditere køber de mangelfulde varer, yde køber et forholdsmæssigt afslag i prisen for varen eller foretage omlevering. Neotherm er alene ansvarlig, såfremt det kan påvises, at Neotherm eller dets ansatte har begået fejl eller forsømmelser. Et eventuelt erstatningsansvar er alene maksimeret til leverancens værdi inkl. moms.

Neotherms mangelansvar ophører under alle omstændigheder senest 12 måneder efter leveringsdatoen. For omleverede, udskiftede eller reparerede dele gælder mangelsansvaret i 12 måneder
fra datoen for den pågældende omlevering, udskiftning eller reparation, men dog aldrig længere end 24 måneder fra den oprindelige leveringsdato.

Såfremt producenten af et produkt yder en særlig garanti, som køber kan støtte ret på, er det alene producenten, der kan holdes ansvarlig for denne garantiforpligtelse. Køber kan således ikke rejse krav mod Neotherm som følge af producentens garanti.
Neotherm A/S leverer, som udgangspunkt, ordrer større end 2.000 kr,- fragtfrit. Der kan forekomme undtagelser, som spånplader til gulvvarme, præ-isolerede rør og lignende.

    • Byggeleverancer
Såfremt det leverede produkt skal anvendes til byggeri i Danmark, hvor AB18 eller ABT18 finder anvendelse, udvides reklamationsperioden i henhold til pkt. 8 til følgende:

Ved mangler, der trods omhyggelige undersøgelser af køber eller købers kunde ikke kunne konstateres ved leveringen, ophører Neotherms mangelansvar 5 år efter leveringen af det byggeri, hvori det leverede produkt er anvendt, dog højst 6 år fra leveringen af produktet til køberen. Reparation eller udskiftning af et produkt under den udvidede reklamationsperiode medfører ingen forlængelse af den 5-årige henholdsvis 6-årige reklamationsperiode.

    • Ejendomsforbehold
Neotherm forbeholder sig, med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til Neotherm eller til den pågældende, som Neotherm har transporteret sin ret til, jf. punkt 14.

    • Produktansvar
På defekte produkter hæfter Neotherm i det omfang, der fremgår af præceptive lovbestemmelser. Neotherm hæfter endvidere kun for personskade, såfremt det dokumenteres, at skaden skyldes fejl eller forsømmeligheder begået af Neotherm eller andre, for hvem Neotherm er ansvarlig. Neotherm hæfter ikke for tingskade efter leveringen og i øvrigt ikke for skade, der indtræder, mens det solgte er i købers besiddelse, eller såfremt det solgte indgår i købers produkter. Såfremt Neotherm måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde Neotherm skadesløs i det omfang, der følger af disse betingelser. Køber er forpligtiget til at lade sig sagsøge ved samme værneting og efter samme lovvalg som Neotherm. Hvis tredjemand fremsætter krav om produktansvar mod en af parterne, skal denne part straks underrette den anden herom.

    • Erstatningsbegrænsning
Neotherm hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab hos køber eller tredjemand og uden hensyn til, hvorvidt et ansvar skyldes forsinkelse, mangel- eller produktansvar. Et erstatningskrav mod Neotherm kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.

    • Returnering
Neotherm modtager kun varer retur efter forudgående aftale. Ubeskadigede varer krediteres med det fakturerede beløb minus 20% samt fragtomkostninger.

    • Transport af rettigheder og pligter
Neotherm er berettiget til at overdrage rettigheder og pligter til tredjemand i henhold til de indgåede aftaler mellem Neotherm og køber.

    • Force majeure
Neotherm hæfter ikke for hel eller delvis forsinkelse eller manglende opfyldelse som følge af force majeure, herunder krig, oprør, strejke, lock- out, blokade, eksport- og importforbud, beslaglæggelse, valutarestriktioner, almindelig vareknaphed, mangel på arbejdskraft og transportmidler, mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelser med sådanne, brand, naturkatastrofer, vejrlig, herunder hård frost m.v., som vanskeliggør eller umuliggør leveringen eller lignende omstændigheder, som Neotherm ikke har kunnet undgå, og hvis følger Neotherm ikke har kunnet afværge. Neotherm skal uden ugrundet ophold skriftlig underrette køber om sådanne omstændigheder. Hver af parterne kan ansvarsfrit skriftligt annullere aftalen, når opfyldelsen har været umulig mere end 3 måneder på grund af force majeure.

    • Værneting
For leverancer såvel som krav om betaling er dansk ret gældende, idet der dog skal bortses fra de danske internationale privatretlige regler samt de Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG). Enhver tvist, som måtte opstå i partners samhandelsforhold, og som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ved vold­gift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen. Voldgiftsretten sættes i Frederikssund.

Skulle enkelte bestemmelser i dette dokument være helt eller delvist ugyldige, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser.

    • Ændringer
Neotherm forbeholder sig retten til enhver tid at ændre disse salgs- og leveringsbetingelser. Den til enhver tid gældende version af salgs- og leveringsbetingelserne kan findes på www.neotherm.dk

Frederikssund 01-10-2021

Salgs og leveringsbetingelser 2022
Loading
Loading