Vilkår og betingelser


Hjemmesiden neotherm.dk stilles til rådighed af Neotherm A/S og har til formål at give informationer og generelle oplysninger om produkter, løsninger o. lign. 

Nedenstående vilkår og betingelser (”Vilkår”) er gældende for alle aktiviteter, besøg på, og al brug af neotherm.dk, samt for alle oplysninger, anbefalinger og/eller tjenester, du tilbydes på eller via denne hjemmeside. Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du Vilkårene. Du bedes læse disse Vilkår omhyggeligt igennem. Hvis du ikke er enig i Vilkårene, beder vi dig om ikke at benytte denne hjemmeside.

Denne side er ejet og drevet af:

Neotherm A/S

Centervej 18
3600 Frederikssund

Telefon: (+45) 47 37 70 00
CVRnr. 84411310

Fejl i priser og lagerstatus
Neotherm A/S tager forbehold for fejl i produktpriser samt forkert lagerstatus.


Personlige oplysninger
Alle brugerdata bliver behandlet fortroligt, og er kun tilgængelige for dig og de betroede medarbejdere hos Neotherm A/S. Neotherm A/S videregiver eller sælger ikke dine oplysninger til tredjemand. Enhver undtagelse herfra kan, og vil, kun ske med din personlige accept. De personlige oplysninger vil blive anvendt til at opretholde funktionen af neotherm.dk, til kundeadministration, markedsundersøgelser og reklameinformationer, i det omfang dette er lovligt. 

Cookies
På voreshjemmeside benytter vi os af såkaldte cookies. En cookie er en lille tekstfil, der via din browser lagres lokalt på din computers harddisk. Cookien giver vores internetsystemer mulighed for at registrere din adfærd på websitet, sådan at det automatisk kan indrette sig derefter. På den måde bliver vi i stand til at yde dig den bedst mulige service.

Denne cookie-teknologi, lagrer ikke personlige oplysninger om dig, men kun data om de handlinger som senest er blevet foretaget på vore hjemmesider fra din computer. Det vil sige, at vi ikke kan identificere eller kontakte dig på baggrund af disse oplysninger.

Vær opmærksom på, at din internetbrowser kan indstilles således, at du vil blive underrettet, hvis der bliver sendt cookies. Herved får du muligheden for at vælge om du vil acceptere eller afvise cookies. Hvis man afskærer cookies, kan det dog medføre, at neotherm.dk vil miste nogle af sine interaktive funktioner.

Immaterielle rettigheder
Websidernes indhold, herunder f.eks. tekst, grafik, billeder, logoer, ikoner, software og andet materiale, der direkte eller indirekte er en del af websiderne, kan være beskyttet i henhold til både dansk og international ophavsret, varemærkeret eller i henhold til anden lovgivning. Al materialet tilhører Neotherm A/S. Sammenstillingen, herunder bl.a. indsamlingen, præsentationen, opstillingen og tilrettelæggelsen i øvrigt af materialet er undergivet og beskyttet ved dansk og international ophavsret og tilhører os. Uautoriseret brug af materialet kan være i strid med vores rettigheder, herunder blandt andet vores ophavs- og varemærkerettigheder.

Du er ikke berettiget til at ændre på materialet eller at sælge, udleje, udlåne, gengive, fremvise, offentligt fremføre, på anden måde helt eller delvist sprede materialet i offentlig eller kommerciel sigte, eller i øvrigt benytte materialet på en måde, der alene tilkommer materialets rettighedshaver(e).

Ingen dele af materialet må i nogen som helst sammenhæng gengives eller i øvrigt benyttes på nogen anden webside eller i et netværk af computere, uanset om netværket er for en lukket kreds af brugere, med mindre skriftlig tilladelse er givet af Neotherm A/S.

Support eller reklamation
Hvis du har brug for support i forbindelse med din brug af neotherm.dk, eller hvis du ønsker at fremsætte såvel ros som reklamation, kan du henvende dig på tlf. 47 37 70 00 eller kontakte os via mail 

Ansvarsfraskrivelse
Neotherm A/S garanterer ikke for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af materialet eller pålideligheden af råd, udsagn eller andre oplysninger, der vises eller gøres tilgængelig gennem neotherm.dk. Alle de oplysninger, der præsenteres på neotherm.dk, er kun til generel orientering. Neotherm A/S er ikke erstatningsansvarlig for tab ved udnyttelse af de ydelser der stilles til rådighed på neotherm.dk, hvis tabet skyldes forhold, som er uden for Neotherm A/S kontrol. Dette kan for eksempel være:

  • Nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller ødelæggelse/beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset at det er Neotherm A/S, der står for driften af systemerne.
  • Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos Neotherm A/S.
  • Lovindgreb.
  • Terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig eller naturkatastrofer.
  • Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Neotherm A/S selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag. 

Skadesløsholdelse af Neotherm A/S
Skulle Neotherm A/S,  selskabets ansatte, repræsentanter, leverandører, agenter eller fysiske eller juridiske personer nævnt på websiderne som ansvarlige for disse, blive pålagt et ansvar, herunder erstatningsansvar, i forbindelse med din brug af websiderne, er du forpligtet til at skadesløsholde disse for ethvert tab (direkte eller indirekte), som de lider som følge af din brug, uanset baggrunden herfor. Din skadesløsholdelse af de nævnte personer omfatter tillige omkostninger til juridisk og regnskabsmæssig rådgivning samt domstolsbehandling, herunder sagsomkostninger.

Misligholdelse af vilkår
Neotherm A/S forbeholder sig retten til uden varsel at slette dig som bruger, såfremt du misligholder nærværende vilkår. Neotherm A/S ønsker naturligvis et godt forhold til enhver af vores brugere, og vores Kundeservice vil i tilfælde af misbrug, som hovedregel kontakte dig med henblik på at finde ud af, om misbruget skyldes en uforsætlig handling fra din side. Du bør dog i alle tilfælde, hvor du er i tvivl om regler og vilkår, henvende dig til Kundeservice, så du kan få vejledning i og forklaring på korrekt brug af neotherm.dk.

Ændring af vilkår
Neotherm A/S forbeholder sig ret til at ændre indholdet af hjemmesiden efter eget skøn og uden forudgående varsel.
Lovvalg og værneting
Disse vilkår og betingelser er underlagt dansk ret og danske domstoles jurisdiktion.

Afmelding af nyhedsmail
Du kan altid afmelde dig nyhedsmails fra neotherm.dk. Hvis du ikke ønsker informationerne, kan du afmelde disse ved at klikke på afmeld-linket i de udsendte e-mails.

Loading
Loading